Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions en concurrència pública competitiva per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2020

Persones destinatàries: Persones físiques que, en aquest any natural, tinguin 65 anys o més, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya

dimecres 03 juny 2020

Requisits:

  • Acreditar la residencia legal a Catalunya
  • Estar en risc d’exclusió social i acreditar uns ingressos de la UC de l’any 2018, no superiors a 2,83 vegades l’IRSC, essent aquesta quantia, depenent del nombre de membres que formen la UC i la zona geogràfica a on està situat l’habitatge.
  • Ser titulars del contracte de lloguer, de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual superior a 500€ a la demarcació de Girona o de 900€ amb algun membre de la unitat de convivència amb mobilitat reduïda.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud
  • Pagar el lloguer, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.
  • Acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat , la Generalitat i la Seguretat Social

Termini de presentació : s’inicia el 28/5/20 i finalitza el 03/7/20 (ambdós inclosos)

Presentació de la sol·licitud:

Recomanable a través de mitjans electrònics al web

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=

Presencialment, sol·licitant cita prèvia a www.banyoles.cat, no s’atendrà a ningú sense cita prèvia.