Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis Socials, Acció Comunitària, Polítiques d’Igualtat i Salut

  • Regidora: Ester Busquets 
  • Ubicació: C/ Pere Alsius, 12, 1ª planta
  • Telèfon: 972 58 11 25
  • A/e: info.serveissocials@ajbanyoles.org
  • Horari d’atenció: Mati de dilluns a divendres 8:30 - 14:30 i les tardes de dimarts i dijous 16:00 - 18:30h. Cal demanar cita prèvia

  Descripció:

  L’Ajuntament de Banyoles, amb l’assumpció de la competències municipals a partir de l’any 2023 en matèria de Serveis socials Bàsics i en matèria de Serveis d’Igualtat, impulsa i gestiona, de manera coordinada amb la Generalitat de Catalunya, el conjunt de prestacions, recursos i intervencions de titularitat pública i privada que es destinen a l’atenció social, especialment els de la seva competència: els serveis socials bàsics, que constitueixen el punt d'accés immediat al Sistema català de serveis socials, el primer nivell d'aquest i el més proper a les persones ateses i als àmbits familiar i social. Els serveis bàsics d’atenció social es presten mitjançant equips multiprofessionals, i prestacions tècniques, de servei o econòmiques i l'abast territorial d'actuació és l'Àrea bàsica de serveis socials municipals.

  Serveis adscrits a l’Àrea (actualització 1/04/2023):

  Serveis socials bàsics  (SSB)

  Servei que actua per a la prevenció de l’exclusió social, el suport personal i l’atenció a les necessitats socials de persones i famílies que es troben en situació de risc social, vulnerabilitat i/o exclusió social.

  Què ofereix

  • Detecció de situacions de necessitat personal, familiar i comunitària.
  • Informació, assessorament i orientació a persones, famílies o grups, en relació a drets, recursos i actuacions socials.
  • Aplicació del tractament social i/o socioeducatiu de suport a persones, famílies o grups.
  • Tramitació i seguiments de programes i prestacions.
  • Impuls de projectes comunitaris i programes transversals, destinats a la integració i a la participació social de persones, famílies i grups.
  • Derivació als serveis socials d’atenció especialitzada, especialment els d’atenció diürna, tecnològica i residencial i coordinació amb aquets serveis.
  • Gestió de les prestacions econòmiques i en espècies per atencions d’urgència.

  A qui s’adreça

  A tota la població de Banyoles, i especialment aquelles persones, famílies o grups amb dificultats de desenvolupament i d’integració a la societat, manca d’autonomia personal, discapacitats funcionals físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o marginació social.

  Serveis d’atenció en l’entorn domiciliari (SAED)

  Servei d’atenció domiciliaria (SAD)

  El servei d’ajuda a domicili és el conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, assistència a la llar i suport social per millorar l’autonomia personal, la qualitat de vida o les relacions de convivència d’aquelles persones i/o famílies que ho necessiten.

  Què ofereix

  • Prevenir i/o compensar la pèrdua d’autonomia personal, donant suport per a realitzar les activitats de la vida diària i/o mantenint l’entorn domèstic en condicions adequades d’habitabilitat.
  • Evitar el deteriorament de les condicions de vida de les persones que, per diverses circumstàncies, es trobin limitades en la seva autonomia personal.
  • Donar suport a aquelles famílies i/o unitats de convivència que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència, prevenint actuacions de crisi i de deteriorament o disminució de la qualitat de vida a les llars.

  A qui s’adreça

  A persones en situació de manca d’autonomia personal i/o amb dependència que viuen a la pròpia llar i que necessiten suport per poder realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

   

  Teleassistència

  Servei de suport personal i social que permet mantenir la persona usuària en el seu entorn domiciliari amb la millor qualitat de vida possible, gràcies a la connexió permanent entre la persona i una central d’alarmes 24h del dia durant els 365 dies de l’any.

  Què ofereix

  • Comunicació permanent amb la persona usuària i detecció de situacions d’emergència.
  • Atenció permanent i a distància, donant una resposta ràpida a possibles eventualitats i emergències.
  • Activació del recurs mes adequat (localització familiar, serveis d’emergència, etc.), dispositius tecnològics de control de presència, caigudes a traves de detectors de mobilitat, foc, fum, gas, etc.

  A qui s’adreça

  Està indicat prioritàriament a persones que viuen soles o que passen moltes hores del dia soles i que es troben en una situació de fragilitat social i de salut, prèvia valoració, del/la professional dels serveis socials bàsics, del municipi de Banyoles.

   

  Programa d’àpats a domicili

  Programa que proporciona àpats a domicili per cobrir necessitats bàsiques d’alimentació i nutrició a persones que han perdut capacitat d’autonomia, però que amb determinats suports poden romandre a casa.

  Què ofereix

  • Distribució a domicili d’un àpat diari nutritiu i equilibrat.
  • Atenció a les diferents necessitats alimentàries de les persones ateses, dieta normal, asòdica, hipoglucèmica, hipocalòrica, tova, etc.

  A qui s’adreça

  Persones grans amb dificultats de mobilitat i autonomia, així com també altres persones amb aquestes dificultats, prèvia valoració, en ambdós casos, del/la professional dels serveis socials bàsics, del municipi de Banyoles.

   

  Serveis de suport a famílies amb infants de 0 a 3 anys

  Servei d’intervenció socioeducativa per millorar les competències personals en l’exercici de les funcions de criança, promovent l’autoconeixement i el suport en les necessitats bàsiques dels infants.

  Què ofereix

  • Intercanvi d’experiència de criança entre pares i mares compartit amb els infants.
  • Atenció individual i al propi domicili per treballar la millora de les dificultats particulars de cada família.

  A qui s’adreça

  A famílies de Banyoles amb infants de 0 a 3 anys en situació de vulnerabilitat i que presenten dificultats en l’exercici de la criança, prèvia valoració, del/la professional dels serveis socials bàsics, del municipi de Banyoles.

  Centre obert

  Servei d’intervenció socioeducativa que treballa amb infants i adolescents per la millora de les seves dificultats en aspectes com les relacions personals, la cobertura de necessitats bàsiques per un bon desenvolupament, les habilitats socials, disposar d’espais de bon tracte, entre altres aspectes. Intervé amb les famílies per implicar-les en el procés i per recuperar les competències personals per la millora de les funcions de criança. A més del diagnòstic i tractament de les problemàtiques familiars, el servei també fa prevenció per evitar el deteriorament de situacions de vulnerabilitat.

  Què ofereix

  • Activitats socioeducatives, en l’horari d’extraescolars.
  • Connexió amb altres serveis per atendre les necessitats detectades (serveis terapèutics, lleure, culturals, esportius).

  A qui s’adreça

  A infants i adolescents de 4 a 15 anys i a les seves famílies, del municipi de Banyoles, en situació de vulnerabilitat i que presentin dificultats en la criança, prèvia valoració, en ambdós casos, del/la professional dels serveis socials bàsics.

  Servei d’intervenció socioeducativa als barris de Banyoles

  Serveis d’intervenció socioeducativa que treballen amb infants i adolescents per la millora de les seves dificultats en aspectes com les relacions personals, la cobertura de necessitats bàsiques per un bon desenvolupament, les habilitats socials, disposar d’espais de bon tracte, entre altres aspectes. Intervenen també amb les famílies per implicar-les en el procés de l’infant o adolescent i per recuperar les competències personals per la millora de les funcions de criança. A més del diagnòstic i tractament de les dificultats  familiars, el servei també fa prevenció per evitar el deteriorament de situacions de vulnerabilitat.

  Banyoles compta amb dispositius en diferents barris de la ciutat.

  Què ofereix

  • Activitats socioeducatives després de l’horari escolar.
  • Espais tutorials amb la família i amb l’infant/adolescent.
  • Accions comunitàries.
  • Connexió amb altres serveis per atendre les necessitats (serveis terapèutics, lleure, culturals, esportius).

  A qui s’adreça

  A infants i adolescents (a partir de 4 anys  fins als 16 )  i a les seves famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat i amb dificultats per la criança, prèvia valoració del/la professional dels serveis socials bàsics.

  Servei d’intervenció amb famílies

  Servei d’intervenció socioeducativa i de caire terapèutic per millorar la capacitat de la família a l’hora d’atendre les necessitats dels infants/adolescents que tenen a càrrec. Es promocionen les relacions familiars i la criança positiva.

  Què ofereix

  • Atenció al domicili familiar: orientació, assessorament i millora en la criança.
  • Reforç de les capacitats personals, prevenció del deteriorament de les situacions de vulnerabilitat i treball de pautes per disminuir els factors d’estres familiar.
  • Acompanyament i connexió amb altres serveis que puguin atendre les necessitats detectades (serveis terapèutics, lleure, culturals, esportius).

  A qui s’adreça

  Famílies amb infants de 0 a 17 anys en situació de vulnerabilitat, del municipi de Banyoles, prèvia valoració del/la professional dels serveis socials bàsics.

  Servei d’acompanyament a adolescents

  Servei d’intervenció socioeducativa que orienta i guia l’adolescent en el seu procés d’elaboració i adquisició d’autonomia, en la cobertura de les necessitats bàsiques i la seva inclusió en la societat i la vida adulta.

  Què ofereix

  • Acompanyament individualitzat i per mitjà del vincle amb el professional i la seva xarxa social/familiar.
  • Conèixer els recursos formatius i laborals de Banyoles.
  • Mediació entre l’adolescent i la seva família per la millora de la comunicació i relació.
  • Accions formatives en grup.
  • Connexió amb altres serveis que puguin atendre les necessitats detectades.

  A qui s’adreça

  A adolescents entre 16 i 18 anys en situació de vulnerabilitat del municipi de Banyoles, prèvia valoració del/la professional dels serveis socials bàsics.

  SIAD (Servei d’informació i atenció a les dones)

  Servei que proporciona orientació i assessorament a les dones sobre temes que puguin ser del seu interès. S’ofereix i es difon informació permanent sobre els seus drets i l’exercici d’aquests, facilitant la connexió amb recursos de Banyoles que puguin cobrir les seves necessitats.

  Què ofereix

  • Informació sobre temes diversos: entitats de dones, recursos, tallers, formació.
  • Assessorament legal en separació, règim regulador, dret laboral, habitatge, entre altres.
  • Suport emocional i psicològic en situacions de malestar de les dones.
  • Accions grupals.

  A qui s’adreça

  Dones* de Banyoles.

  *joves de 14 anys i abans de complir els 16 cal l’autorització dels pares/mares/tutors legals per a la intervenció psicològica.

  SOAF (Servei d’orientació a famílies)

  Servei d’orientació i acompanyament integral a les famílies per millorar-ne el benestar personal, familiar i social. Enfocat des d’una perspectiva preventiva: detecta i reforça les capacitats i fortaleses de les famílies per afavorir unes relacions saludables i enfortir les habilitats parentals.

  Què ofereix

  • Orientació familiar sobre qüestions relacionades amb l’educació i criança dels infants/adolescents segons les diferents etapes del creixement (gestió de conflictes, de l’ús de tecnologies, pautes, límits, foment de valors, entre d’altres).
  • Acompanyament terapèutic familiar , suport especialitzat davant dificultats o problemàtiques específiques (problemes de convivència, crisis puntuals, sobrecàrrega familiar, conflictes de parella, situacions de dol, entre d’altres).
  • Accions en grup i comunitàries.
  • Xerrades sobre temes relacionats amb la criança i la parentalitat positiva.

  A qui s’adreça

  A famílies de Banyoles.

  Servei de primera acollida

  Servei que promou l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades, vetllant per la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims  per facilitar viure i treballar a Catalunya.

  Què ofereix

  • Entrevista d’acollida.
  • Mòdul per aprendre català i castellà (90 hores).
  • Mòdul sobre coneixements laborals (15 hores).
  • Mòdul sobre coneixement de la societat catalana (15 hores).
  • Certificat de primera acollida.

  A qui s’adreça

  A persones nouvingudes a Banyoles.

  SAI (Servei d’atenció integral a persones LGBTIQ+)

  El SAI LGBTI+ és un servei integral per informar, acompanyar i sensibilitzar a persones i entitats sobre l’orientació sexual, l’expressió i la identitat de gènere i per prevenir la LGBTI-fòbia. Atén tant a persones LGBTI+ com al seu entorn i a professionals que treballen en àmbits sensibles.

  Aquest recurs ofereix una atenció integral en tots els àmbits de la vida de les persones i es posa en funcionament per donar resposta a aquestes situacions de discriminació, i també, a qualsevol necessitat d'acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent local LGBTI.

  És l’encarregat de tramitar les incidències i denúncies administratives per fets LGBTIfòbics i de derivar a les persones LGBTI+ als recursos corresponents. A més a més també s’encarrega de tramitar el canvi de nom de les persones trans* en la documentació d’àmbit català i d’assessorar sobre els tràmits necessaris per canviar-lo en la documentació d’àmbit estatal.

  A banda dels seus recursos específics, la Xarxa també s’encarrega de derivar als diferents

   

  Punt Òmnia

  Servei d’accés a les noves tecnologies que s’ofereixen en espais i/o equipaments dotats de maquinari i programari informàtic d’utilització pública i comunitària, amb el suport d’un professional que dinamitza l’espai i dona suport a les persones.

  Què ofereix

  • Cursos i tallers que combinen l’aprenentatge de les noves tecnologies amb diferents temàtiques (català, inserció laboral, ús de les xarxes socials, edició de les fotografies i vídeos, etc.).
  • Espais d’accés lliure amb suport professional. Aules obertes per a infants, joves i persones adultes.
  • Club feina 2.0, espai on s’ofereix suport en la recerca de feina.
  • Tràmits en línia: espai per a realitzar diferents tràmits amb les administracions.
  • Activitats “en xarxa” programades amb la col·laboració de professionals d’altres serveis o entitats. Combinen l’ús de les noves tecnologies amb diferents temàtiques.

  A qui s’adreça

  A tota la població de Banyoles major de 10 anys.

   

  Observatori Social de Banyoles

  L’Observatori social de Banyoles és una eina de coneixement i seguiment de la realitat social del territori mitjançant la creació i recollida d’informació en relació als col·lectius de població vulnerables i els factors de risc social. És una eina que ha de permetre la planificació d’accions destinades a pal·liar situacions d’exclusió social i promoure accions de promoció social.