Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

GENT GRAN (65 anys o més)

En què et pot ajudar l'Oficina local i comarcal d'habitatge de Banyoles i Comarca?


edifici serveis territorials.jpg

  Qui la pot sol·licitar:

  • Persones de 65 anys o més en data 26/02/2024, que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, i compleixin el requisits de la convocatòria.

   

  Import màxim del lloguer

  • Preu mensual per habitatge 650 € i per habitació 350 €
  • Famílies monoparentals, nombroses i unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem de mobilitat favorable 900€.

   

  Termini per presentar les sol·licituds

  • Des del 27/2/2024 a les 9:00 fins al 27/3/2024 a les 15:00

   

  Documentació necessària

  • DNI/NIE vigent de totes les persones empadronades a l’habitatge
  • Llibre de família, si s’escau
  • Volant de convivència, en el cas de no residir al municipi de Banyoles
  • Contracte lloguer i tots els rebuts pagats de l’any en curs
  • Sol·licitud signada, juntament amb el full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent (certificat titularitat), a nom de la persona sol·licitant
  • Carnet família monoparental i/o nombrosa, certificat de discapacitat (si s’escau)

   

  Com sol·licitar-la:

  https://habitatge.gencat.cat/ca/ajuts/ajuts-pagament-habitatge/subvencions-lloguer-gent-gran/

  o presencialment demanant cita prèvia a www.banyoles.cat o trucant al 972 58 48 16

  ____________________________________________________________________________________

  • Regidor: Jordi Congost
  • Ubicació: Passeig de la Indústria, 25
  • Telèfon: 972 58 48 16
  • A/e: habitatge@ajbanyoles.org

  DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

  L'objectiu de l'Oficina es gestionar i intentar facilitar tots els tràmits referents a l'habitatge dins de l'àmbit del municipi de Banyoles i Comarcal del Pla de l'Estany.

  1- PROGRAMES SOCIALS PER MANTENIR I EVITAR LA PÈRDUA DE L'HABITATGE 

  1.1 Prestacions per al pagament del lloguer

  Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:

  a) Per a renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2018.

  b) Per a col·lectius específics poden accedir els següents:

  1. Titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2018, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques, excepte l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
  2. Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
  3. Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.

  1.2. Subvencions per al pagament del lloguer – MITMA

  Poden accedir les persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

  1.3. Prestacions econòmiques d’urgència especial

  Poden accedir persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a la Resolució TES/1969/2019 i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per deutes d’impagament de: Rendes de lloguer o quotes hipotecàries i a persones en situacions de pèrdua de l’habitatge.

  1.4. Servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge

  Servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació per a persones que tinguin dificultats per afrontar els deutes relacionats amb el seu habitatge habitual, ja siguin deutes en la hipoteca o en el lloguer, o bé que es trobin en altres situacions que suposin la pèrdua de l’habitatge.

  2- PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL

  Finalitats: oferir servei de mediació entre persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters

  Avantatges per al propietari:

  • Acompanyament gratuït en la redacció i signatura del contracte i en la gestió Avalloguer.
  • Assegurança multirisc de l’habitatge.
  • Assegurança de caució gratuïta.
  • Seguiment del contracte i manteniment de l’habitatge.
  • Recerca i selecció del llogater per a l’habitatge.
  • Visites de seguiment a l’habitatge durant la vigència del contracte.
  • Seguiment del pagament del lloguer.
  • Assessorament tècnic i jurídic en matèria d’habitatge.
  • Supervisió de la bona convivència dins la comunitat de veïns.

  Avantatges al llogater:

  • Atenció personal i individualitzada
  • Selecció de l’habitatge que s’ajusta més a les característiques del llogater
  • Informació i assessorament als llogaters dels seus drets i els seus deures.
  • Garantia que l’habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat.

  3- PROGRAMES DE PROMOCIÓ I ACCÉS A L’HABIATATGE PROTEGIT

  Va dirigit a les persones que vulguin optar a la concessió d'un habitatge amb protecció oficial i compleixin tots els requisits establerts, mitjançant el Registre de Sol·licitants de Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  4- PROGRAMES DE REHABILITACIÓ D’HABITATGES

  Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d’edificis d’ús residencial, per a obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat. Segons convocatòria.