Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual

Resolució TES/1047/2020.

dilluns 18 maig 2020

Persones beneficiàries - requisits

  • Que qualsevol dels membres de la unitat familiar (UF):

- Passi a estar en situació d’atur

- Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO)

- Reducció de la jornada de treball per motius de cures en cas de ser empresari

- Altres motius que suposin pèrdua d’ingressos

  • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la UF, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no siguin superiors a 3 vegades IPREM (1.613,52 euros mensuals).

Aquest màxim s’amplia a 4 vegades IPREM (2.151,36 euros mensuals) quan a la UF hi ha alguna discapacitat i 5 vegades IPREM (2.689,20 euros mensuals) si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat.

A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.

 

  • Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge

(llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

  • Tenir la residència legal a Catalunya.
  • Que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual. En el cas de cotitularitat del contracte, en què el coarrendatari no formi part de la unitat familiar de la persona sol·licitant, aquell també haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica i social per tal que la persona sol·licitant pugui beneficiar-se de la totalitat de l’ajut.
  • Que la persona sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte
  • Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
  • Que la persona sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui com a màxim de 900 euros.

Termini de presentació: 19 de maig a 30 de setembre de 2020.

Quantia màxima demarcació de Girona: l’ajut es pot concedir per un Import màxim 500€/mensuals des d’abril a setembre de 2020.

 

Presentació de la sol·licitud:

Preferiblement a través de mitjans electrònics al web http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Presencialment, sol·licitant cita prèvia a www.banyoles.cat – No s’atendrà a ningú sense cita prèvia.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha posat a disposició un telèfon de suport al ciutadà per les consultes que puguin tenir per la seva tramitació:  900 922 841