Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En què et pot ajudar la Policia Local?

 • Regidor: Jordi Carretero
 • Ubicació central: Avinguda de la Farga, 84
 • Telèfon: 972 57 57 57 
 • Cap del cos: Inspector Emili Garcia
 • Horari de la prefactura: de dilluns a divendres de 8:30h. a 14:00 h. i de 15:00h. a 18:00 h. (prèvia concertació)
 • Horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana: Servei d’atenció permanent les 24h. del dia, tots els dies de l’any
 • Telefòn de l'Associació de voluntaris de Protecció civil: 629 679 004

Descripció
La Policia Local és un cos de seguretat que depèn del municipi amb competències, funcions i serveis relatius a policia i seguretat ciutadana. La seva missió bàsica és vetllar perquè els ciutadans i ciutadanes puguin exercir lliurement els seus drets i llibertes reconeguts per la Llei. El seu àmbit d’actuació queda delimitat pel terme municipal i basa el seu servei en l’atenció ciutadana. Es tracta d’un servei de policia de proximitat que treballa per millorar la qualitat de vida de la comunitat.

 

Us podeu dirigir a la Policia local per:

 • Problemes de trànsit o accidents.
 • Fets delictius.
 • Problemes de sorolls.
 • Temes relacionats amb el medi ambient.
 • Conflictes entre particulars.
 • Lliurar o recollir objectes perduts.
 • Urgències o catàstrofes.
 • Informacions del municipi, l’estat de les vies i la seva senyalització.
 • Avisar d’avaries o mal funcionament de qualsevol servei públic.
 • Alertar de qualsevol perill.
 • Etc.


Gestions o tasques que desenvolupa:

 • Seguretat ciutadana
  • Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictius.
  • Vigilar els espais públics.
  • Col·laborar amb la Policia Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes.
  • Instruir atestats per accidents de circulació i per infraccions penals contra la seguretat del trànsit o derivades d'aquest fet que hagin tingut lloc dins del terme municipal.
  • Protegir les autoritats de la Corporació i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències municipals.
  • Exercir de Policia judicial, d'acord amb la normativa vigent, auxiliant el poder judicial en la investigació de delictes i detenció de delinqüents i practicant per iniciativa pròpia o al requeriment del poder judicial, les diligències de prevenció relacionades amb les tasques anteriorment esmentades, seguint criteris de mútua cooperació i recíproca col·laboració amb la resta de forces i cossos de seguretat.
  • Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d'acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada.
 • Mobilitat ciutadana
  • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el terme municipal.
  • Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.
 • Convivència ciutadana
  • Cooperar en la resolució de conflictes privats, quan es requereixi que ho facin.
  • Exercir de Policia administrativa, a fi d'assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la normativa vigent (sorolls, begudes alcohòliques a menors, animals domèstics, etc.).
  • Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l'entorn.
  • Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, i participar-hi d'acord amb el que disposen les Lleis en l'execució dels plans de protecció civil.
  • Serveis d'informació, assessorament i ajut.