Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Accessibilitat

L’Ajuntament de Banyoles s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre i el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica als llocs web de banyoles.cat

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a les excepcions i a la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es detalla a continuació no és accessible per les raons següents:

 • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre. Hi pot haver errors puntuals d'edició en alguna pàgina web tant en continguts HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018:
  • Inexistència d’alternatives textuals
  • Ús d’encapçalaments poc clars
  • Ús de llistes no ordenades
  • Agrupació estructural incompleta
  • Elements d’interacció en la navegació no accessibles programats mitjançant scripts
  • Enllaços sense descripció i enllaços contigus que apunten a la mateixa destinació
 • Càrrega desproporcionada:
  • No aplicable.
 • El contingut que no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable:
  • Hi pot haver arxius pdf o en altres formats, així com formularis web publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment els requisits d'accessibilitat, tot i que s'ha procurat que la majoria sí que els compleixin.

Preparació de la declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada amb data 18 de març de 2020.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme.

L'última revisió de la declaració s’ha efectuat amb data 18 de març de 2020.

Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions

Qualsevol persona pot demanar el compliment de requisits d’accessibilitat per mitjà de l’adreça electrònica participacio@ajbanyoles.org o bé per via telefònica al 972 57 00 50 o presencialment al passeig de la Indústria, 25, de Banyoles, 17820.

Es poden presentar sol·licituds d'informació accessible i queixes adreçant un escrit un escrit al registre de l’Ajuntament de Banyoles o a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o per mitjà de la Seu electrònica (https://seu.banyoles.cat). Rebuda la sol·licitud, l’Ajuntament de Banyoles haurà de respondre a la persona interessada en el termini de vint dies hàbils, termini que es podrà suspendre en el cas que hagi de requerir-se la persona interessada per tal que, en el termini de deu dies hàbils, formuli els aclariments necessaris per la correcta tramitació de la sol·licitud d’informació accessible o queixa. Transcorregut aquest termini sense que la persona interessada hagi realitzat els aclariments oportuns, es continuarà la tramitació.

Transcorregut el termini màxim per resoldre sense que s’hagi notificat la resposta s’entendrà que la sol·licitud d’informació accessible no ha sigut acceptada o que la queixa no ha sigut considerada.

En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o a la presentació d’una queixa, la persona interessada pot iniciar una reclamació adreçant un escrit un escrit a l’Ajuntament de Banyoles o bé a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o per mitjà de la Seu electrònica (https://seu.banyoles.cat). Rebuda la reclamació, la unitat responsable l’haurà de respondre en el termini màxim de dos mesos, termini que es podrà suspendre en el cas que hagi de requerir-se la persona interessada per tal que, en el termini de deu dies hàbils, formuli els aclariments necessaris per la correcta tramitació de la reclamació. Transcorregut aquest termini sense que la persona interessada hagi realitzat els aclariments oportuns, es continuarà la tramitació.

Transcorregut el termini màxim per resoldre la reclamació sense que s’hagi notificat la resolució, s’entendrà que la reclamació ha sigut desestimada.

Contra la resolució de la reclamació es podran interposar els recursos administratius que pertoquin, de conformitat amb el que es disposa a l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre de 2015.

El procediment de reclamació (previst a l'article 13 del RD 1112/2018) entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Les comunicacions formulades pels motius indicats a aquest apartat seran ateses per l'Àrea de Serveis Generals com a responsable en matèria d’accessibilitat web de l’organisme.

Com demanar contingut en un format accessible

Si necessiteu informació en un format diferent, contacteu amb nosaltres a través del correu participacio@ajbanyoles.org indicant:

 • La URL del contingut
 • El vostre nom i correu electrònic
 • El format en què necessiteu la informació

Informació complementària

L’Ajuntament de Banyoles treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d’accessibilitat per facilitar l'accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

D’acord amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 els webs i aplicacions mòbils del sector públic han de ser accessibles, accessibilitat que s’ha d’aconseguir d’acord amb la norma UNE-EN 301-549:2019 “Requisits d'accessibilitat de productes i serveis TIC”. Aquesta norma es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 publicades pel World Wide Web Consortium (W3C) l’agost de 2018.

És voluntat de l’Ajuntament de Banyoles complir plenament les pautes d'accessibilitat web. La normativa europea exigeix als ens del sector públic el compliment del nivell AA, nivell que compleix en l’actualitat el nostre lloc web banyoles.cat.

El web està optimitzat per a una resolució de 1.024 x 768. Si es disposa d'un monitor amb més resolució, la mida de lletra es veurà massa petita en alguns casos. Les fonts s'han definit de manera que sigui possible ampliar-ne o disminuir-ne la mida des de les opcions del navegador.

Aquest web ha estat provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització correcta o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats. Es poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.

D'altra banda, per al funcionament correcte del web, el navegador ha de tenir habilitat l'ús de JavaScript i de galetes (vegi’s l'apartat de Política de cookies).

A causa del gran nombre de documents posats a disposició des dels llocs web poden existir continguts que no compleixin les pautes d'accessibilitat exigibles.

Agrairem rebre qualsevol suggeriment o indicació per mitjà dels canals indicats a l'apartat “Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions”.