Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Accés al Barri Vell pel carrer Porta del forn

porta del forn.jpg

CRITERIS D’ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS PER ACCEDIR AL BARRI VELL PER LA PORTA DEL FORN DES DELS SEGÜENTS CARRERS:

Porta del Forn, de Baix, Escrivanies, Pia Almoïna, Plaça del Teatre, Església, Plaça de la Font i carrer Major.

1 – GENERAL.

1.- Qualsevol persona usuària d’un vehicle pot accedir al Barri Vell pel carrer Porta del Forn de 7 a 13 hores.
2.- A partir de les 13 hores, l’accés pel carrer Porta del Forn es regeix pels següents criteris:
Qualsevol persona usuària d’ un vehicle pot accedir al Barri Vell pel Carrer Porta del Forn tres vegades durant el trimestre natural per poder fer gestions (comerç, visita mèdica...).
Hi pot entrar tres vegades de gener a març, tres vegades d’abril a juny, tres vegades de juliol a setembre i tres vegades d’octubre a desembre. Les tres entrades per trimestre no són acumulables en cas de no utilitzar.-les. A partir de la quarta entrada per trimestre es tramita una denúncia.
La persona usuària de vehicle que superi les autoritzacions descrites a l’apartat anterior i que necessiti accedir al Barri Vell pel Carrer Porta del Forn, s’ha d’adreçar a l’Ajuntament per justificar el motiu i comunicar matrícula, marca i model del vehicle i presentar el permís de circulació del vehicle en cas de no pagar l’ IVTM a Banyoles.
Aquesta sol·licitud s’ha de fer amb una antelació de 48 hores a l’accés. En cas que no es pugui preveure, els titulars del vehicle disposen d’un termini màxim de 48 hores per presentar una justificació.


2 – PERSONA EMPADRONADA, PROPIETARIA DE UN LOCAL COMERCIAL O PARQUING AL BARRI VELL.

2 .1. La persona empadronada en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir pel carrer Porta del Forn i que pagui l’IVTM a Banyoles té accés al Barri Vell durant les 24 hores. Gaudeix d’autorització mentre no es modifiqui l’empadronament ni el municipi on es tributa en concepte d’IVTM.

2.2. La persona empadronada en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir pel carrer Porta del Forn i que no pagui l’IVTM a Banyoles ha de presentar la sol·licitud per circular pel Barri Vell, adjuntant la següent documentació :
DNI, permís de circulació i l’assegurança on hi consti com a conductor habitual en el cas que no sigui titular del vehicle. Se li autoritzarà dret d’accés al Barri Vell durant les 24 hores i per una periodicitat de 2 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar novament la documentació requerida per aquest tràmit.

2.3. La persona no empadronada i propietària d’un habitatge o local comercial situat en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir pel carrer Porta del Forn i propietària del vehicle ha de presentar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i adjuntar la següent documentació : DNI, el permís de circulació del vehicle en cas de no pagar l’IVTM a Banyoles i l’assegurança on hi consti com a conductor habitual en el cas que no sigui titular del vehicle. Se li autoritzarà l’accés durant les 24 hores per una periodicitat de 4 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar novament la documentació que es sol·licita en el tràmit.

3– PERSONA AMB HABITATGE, LOCAL COMERCIAL O PARQUING EN LLOGUER AL BARRI VELL

La persona no empadronada i arrendatària d’un habitatge, local comercial o pàrquing en un carrer al qual s’ha d’accedir pel carrer Porta del Forn, propietària del vehicle ha de presentar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i adjuntar la següent documentació: DNI, contracte de lloguer, el permís de circulació del vehicle en cas de no pagar l’ IVTM a Banyoles i l’assegurança on hi consti com a conductor habitual en el cas que no sigui titular del vehicle. Se li autoritzarà l’accés al Barri Vell per la Porta del Forn durant les 24 hores i per una periodicitat de 2 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar novament la documentació que es sol·licita en el tràmit.


4 – PERSONA AMB FAMILIAR RESIDENT AL BARRI VELL

4.1. La persona que sigui pare o mare d’un/a menor que visqui en un carrer al qual necessàriament ha d’accedir pel carrer Porta del Forn i propietària del vehicle ha de presentar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i adjuntar la següent documentació: Nom, cognoms i adreça del menor, el permís de circulació del vehicle en cas d’ingressar l’IVTM en un altre municipi i l’assegurança on hi consti com a conductor habitual en el cas que no sigui titular del vehicle i llibre de família. Se li autoritzarà dret d’accés al Barri Vell durant les 24 hores i per una periodicitat de 4 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar novament la documentació requerida per aquest tràmit.

4.2. Els familiars directes de la persona d’edat avançada que visqui en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir per la Porta del Forn, han de presentar la sol·licitud per circular pel Barri Vell, adjuntant la següent documentació: permís de circulació del vehicle en cas de no pagar l’ IVTM a Banyoles i l’assegurança on hi consti com a conductor habitual en el cas que no sigui titular del vehicle i llibre de família. Se li autoritzarà dret d’accés al Barri Vell durant les 24 hores i per una periodicitat de 4 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar novament la documentació que es sol·licita en aquest tràmit.

5 – VEHICLE COMERCIAL O EMPRESES PROVEÏDORES

El vehicle autoritzat per a càrrega i descàrrega no pot entrar en cap cas al Barri Vell pel carrer Porta del Forn fora de l’horari establert de càrrega i descàrrega. Si és imprescindible accedir-hi fora de l’horari establert, cal sol·licitar una autorització puntual justificada d’accés a l’Ajuntament i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle.

6 – CLIENT DE BOTIGA DEL BARRI VELL

L’empresa comercial amb establiment dins el Barri Vell pot sol·licitar a l’Ajuntament l’autorització puntual per a l’accés i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle del client si necessita accedir al Barri Vell pel carrer Porta del Forn. També pot comunicar la matrícula per qualsevol altra circumstància justificada.

7 – EMPRESA DE SERVEIS

L’empresa subministradora de serveis (neteja, aigua, llum lampisteria...) amb establiment fora el Barri Vell que disposa de clients o comunitats dins el Barri Vell ha de sol·licitar a l’Ajuntament l’autorització per a l’accés i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle comercial si ha de proveir els seus clients fora l’horari de càrrega i descàrrega.

8 – EMPRESA CONSTRUCTORA

L’empresa constructora que tingui llicència d’obra al Barri Vell i necessiti accedir a l’obra pel carrer Porta del Forn, ha de presentar la sol·licitud per circular pel Barri Vell especificant el número de llicència d’obra i adjuntar el permís de circulació dels vehicles, que no siguin turismes, destinats a subministraments de material. L’autorització tindrà un període limitat. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar novament la documentació que es sol·licita en el tràmit.

9 – PERSONA AMB MOBILITAT REDUÏDA

La persona amb mobilitat reduïda que disposi de targeta especial d’aparcament per a vehicles per a persones amb mobilitat reduïda pot presentar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i adjuntar la següent documentació: la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i el permís de circulació del vehicle. L’autorització per a circular pel Barri Vell té mateixa validesa que la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar novament la documentació que es sol·licita en el tràmit.

10 – PERSONA FAMILIAR RESIDENT EN CENTRE ASSISTENCIAL DEL BARRI VELL

La persona familiar d’un/a resident o usuari de la residència La Llar del C/ Major i propietària d’un vehicle ha de comunicar al centre la matrícula, marca i model del vehicle. El centre ha de sol·licitar l’accés del vehicle al Barri Vell. Se li autoritzarà l’accés durant les 24 hores i per una periodicitat de 4 anys.

Més informació i documentació:

Decret d'alcaldia 2020/1300

Esquema de criteris d'accés al Barri Vell pel carrer Porta del Forn