Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge - Oficina local i comarcal d'habitatge de Banyoles i Comarca

Carrer valls
Foto: Harold Abellan.

 • Regidor: Jordi Congost
 • Ubicació: Passeig de la Indústria, 25
 • Telèfon: 972 58 48 16
 • A/e: habitatge@ajbanyoles.org

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

L'objectiu de l'Oficina es gestionar i intentar facilitar tots els tràmits referents a l'habitatge dins de l'àmbit del municipi de Banyoles i Comarcal del Pla de l'Estany.

1- Programes Socials per mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge

1.1 Prestacions per al pagament del lloguer

Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:

a) Per a renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2018.

b) Per a col·lectius específics poden accedir els següents:

 1. Titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2018, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques, excepte l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 2. Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
 3. Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.

Termini per presentar – FINALITZAT

1.2. Subvencions per al pagament del lloguer – MITMA

Poden accedir les persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Termini per presentar – del 27/04/2021 al 04/06/2021 ambdós inclosos

Sol·licituds telemàtiques

1.3. Prestacions econòmiques d’urgència especial

Poden accedir persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a la Resolució TES/1969/2019 i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per deutes d’impagament de: Rendes de lloguer o quotes hipotecàries i a persones en situacions de pèrdua de l’habitatge.

Termini per presentar - OBERT

1.4. Servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge

Servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació per a persones que tinguin dificultats per afrontar els deutes relacionats amb el seu habitatge habitual, ja siguin deutes en la hipoteca o en el lloguer, o bé que es trobin en altres situacions que suposin la pèrdua de l’habitatge.

2- PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL

Finalitats: oferir servei de mediació entre persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters

Avantatges per al propietari:

 • Acompanyament gratuït en la redacció i signatura del contracte i en la gestió Avalloguer.
 • Assegurança multirisc de l’habitatge.
 • Assegurança de caució gratuïta.
 • Seguiment del contracte i manteniment de l’habitatge.
 • Recerca i selecció del llogater per a l’habitatge.
 • Visites de seguiment a l’habitatge durant la vigència del contracte.
 • Seguiment del pagament del lloguer.
 • Assessorament tècnic i jurídic en matèria d’habitatge.
 • Supervisió de la bona convivència dins la comunitat de veïns.

Avantatges al llogater:

 • Atenció personal i individualitzada
 • Selecció de l’habitatge que s’ajusta més a les característiques del llogater
 • Informació i assessorament als llogaters dels seus drets i els seus deures.
 • Garantia que l’habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat.

3- PROGRAMES DE PROMOCIÓ I ACCÉS A L’HABIATATGE PROTEGIT

Va dirigit a les persones que vulguin optar a la concessió d'un habitatge amb protecció oficial i compleixin tots els requisits establerts, mitjançant el Registre de Sol·licitants de Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4- PROGRAMES DE REHABILITACIÓ D’HABITATGES

Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d’edificis d’ús residencial, per a obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat. Segons convocatòria.

SUBVENCIONS ATORGADES 2021

Pla per la mobilització de pisos buits i ocupacions irregulars, any 2021

La Diputació de Girona, ha atorgat a l’Ajuntament de Banyoles una subvenció per un import de 6.662,50 euros per a la realització del “Pla de mobilització de pisos buits i ocupacions irregulars” del municipi de Banyoles.

Diputació de Girona

Gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, any 2021

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Banyoles una subvenció per un import de 3.350,00 euros per la gestió de les polítiques socials en l’àmbit de l’habitatge de la comarca del Pla de l’Estany per seguir mantenint les polítiques socials d’habitatge.

Diputació de Girona

Subvenció als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2021

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Banyoles una subvenció per un import de 68.037,41 euros per realitzar inversions en cinc habitatges de propietat municipal per tal de millorar la seva qualitat.

 Diputació de Girona

Subvenció als ajuntaments per  a inversions en l’adquisició d’habitatges socials, any 2021

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Banyoles una subvenció per un import de 70.238,48 euros per realitzar inversions en l’adquisició de 3 habitatges destinats a polítiques socials.

Diputació de Girona

SUBVENCIONS ATORGADES 2020

Pla per la mobilització de pisos buits i ocupacions irregulars 2020

La Diputació de Girona, ha atorgat a l’Ajuntament de Banyoles una subvenció per un import de 7.000 euros per a la realització del “Pla de mobilització de pisos buits i ocupacions irregulars” del municipi de Banyoles.

Diputació de Girona

Gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal 2020

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Banyoles una subvenció per un import de 4.160 euros per la gestió de les polítiques socials en l’àmbit de l’habitatge de la comarca del Pla de l’Estany per seguir mantenint les polítiques socials d’habitatge.

Diputació de Girona

Subvenció per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, any 2020

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Banyoles una subvenció per un import de 41.025,92 euros per  a l’adquisició de 3 habitatges destinats a polítiques socials situats al municipi de Banyoles.

Diputació de Girona

Subvenció als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2020

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Banyoles una subvenció per un import de 13.000,00 euros per realitzar inversions en un habitatge de propietat municipal per tal de millorar la seva qualitat.

Diputació de Girona

________________________________________________________________________________________

Subvencions per la rehabilitació d'habitatges

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Normativa aplicable. Resolució:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=689079&language=ca_ES

Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans:
http://territori.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/Subvencions_arranjament_interior?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Normativa aplicable. Resolució:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=698078

Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge

En aquest enllaç hi ha informació dels tres tipus de prestació d'urgència especial, que també es podrien especificar per separat

Ajut per al pagament de deutes de rendes de lloguer:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge?moda=1

Ajut per al pagament de quotes d'amortització hiptecària:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge?moda=2

Ajut per pèrdua de l'habitatge per desnonament:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge?moda=3

Normativa aplicable. Resolucions:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=624639

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=657047

(modifica alguns aspectes de l'anterior)

Les persones interessades es poden adreçar a l'Oficina d'habitatge de l'Ajuntament, on se'ls facilitarà la informació i les sol·licituds que podran presentar, i es tramitaran les ajudes.