Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions en concurrència competitiva per al pagament lloguer MITMA (antic MIFO) corresponent a l’any 2020

Persones destinatàries: Persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

dimecres 03 juny 2020

Requisits:

 • Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l’ajut).
 • Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades IRSC i que els de l’any 2018 no superin els màxim establerts a la base 5 de la convocatòria (excepte les víctimes de terrorisme).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
 • Acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador.
 • No pagar un lloguer mensual superior a la demarcació de Girona de 500€, en el cas de famílies nombroses i/o discapacitat amb barem favorable (mobilitat reduïda) aquest l’import podrà ser de 900€.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Al rebut hi ha de constar com a mínim: Qui el paga, qui cobra i l’import del lloguer i la mensualitat corresponent.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud o justificar 3 rebuts pagats.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat , la Generalitat i la Seguretat Social.

 

Termini de presentació : s’inicia el 28/5/20 i finalitza el 03/7/20 (ambdós inclosos)

 

Presentació de la sol·licitud:

Recomanable a través de mitjans electrònics al web http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Presencialment, sol·licitant cita prèvia a www.banyoles.cat, no s’atendrà a ningú sense cita prèvia.